ADESCOM | RODO
15820
page-template-default,page,page-id-15820,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-9.1.3

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest ADESCOM Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Al. W. Korfantego 125A, 40-156
Katowice. Dane będą przetwarzane w celach i na zasadach określonych
w klauzuli informacyjnej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ADESCOM Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADESCOM Polska
Sp. z o.o. z siedzibą: Al. W. Korfantego 125A, 40-156 Katowice.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia i/lub
wykonania umowy / zlecenia / zamówienia z ADESCOM Polska
Sp. z o.o.
3. Przetwarzanie podanych danych: jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązki podatnika
podatku VAT) oraz odbywać się będzie za Pani/Pana zgodą na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Podanie danych w zakresie wynikającym z regulacji VAT jest
obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia umowy. pozostałe dane
przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie (Art. 6 ust.1 lit. a)
RODO) i jest to również warunkiem zawarcia lub dalszego
wykonywania umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do
podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości zawarcia lub dalszego wykonywania zawartej umowy.
5. Dane będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych
(podmiotom zewnętrznym):
a. profesjonalnym podmiotom prowadzącym obsługę księgową, w celu
realizacji obowiązków podatkowych ciążących na nas jako pracodawcy.
b. profesjonalnym podmiotom prowadzącym obsługę prawną, w celu
realizacji obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy.
c. profesjonalnym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną,
w celu realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczeń informatycznych.
d. kontrahentom na potrzeby zawierania i realizacji umów, w zakresie
mieszczącym się w zakresie Pani/Pana obowiązków umownych.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Pana/Pani dane nie będą podlegały w żadnym zakresie procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. Dane przechowywane będą przez okres:
3 miesiące od udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe
jeśli nie doszło do zawarcia umowy; jeśli doszło do zawarcia przez
obowiązywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych wynikających z tej umowy tj. 3 lata, licząc od daty,
w której umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła przy uwzględnieniu
upływu okresu rękojmi / gwarancji.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych.
10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

test modala
×